Accuheteluchtblazer 20 V zonder accu (4055334760836)